ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIEETCENTER 

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Dieetcenter BVBA met maatschappelijke zetel te Wijngaard 41 in Rotselaar en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0893.984.167. (Hierna: “Dieetcenter”). 

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte, factuur en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Dieetcenter aangeboden. 

ARTIKEL 2 – OFFERTES/ AANBIEDINGEN 

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren. 

De prijzen voor onze producten, diensten of genoemd aanbiedingen zijn deze vermeld op onze kanalen (website, mail, flyer, social media,…) of offerte (zie hierboven). 

Ons aanbod is gericht op meerderjarigen. Inschrijvingen voor een cursus of aangaan van een begeleiding van een minderjarige kan enkel mits schriftelijke toestemming van een ouder. De klant/ patiënt is op de hoogte van de leeftijdsvoorwaarde (minimum 18 jaar) via het toestemmen met deze algemene voorwaarden en handelt naar eer en geweten wat betreft het aangeven van zijn/ haar leeftijd. 

ARTIKEL 3 – PRIJS EN BETALING  

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte/factuur/ website, mail, flyer, social media kanalen. 

Onze producten en diensten zijn contant betaalbaar. 

Trajecten, cursusprogramma’s zijn contant en vooraf betaalbaar of betaalbaar in schijven via voorschotten.  

Bij niet betaling behoud ik mij het recht om je account in de online academie op te schorten. Feedback in het online portaal (bij een specifiek programma)l zal dan niet meer worden verschaft. Mijn diensten houden logischerwijze en onvermijdelijk op te bestaan bij niet-betaling. 

Al onze facturen zijn contant betaalbaar of binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid. 

ARTIKEL 4 – BIJZONDERE VOORWAARDEN OFFLINE EN ONLINE COACHING 

Programma’s en diensten, producten worden aangeboden in een werkbaar kader. De diensten van de cursussen richten zich tot het standaard lesmateriaal als inhoud van de cursussen. Vragen en feedback zijn gebaseerd op deze specifieke inhoud van de aangeboden cursus. Voedingsadvies buiten dit kader wordt niet verstrekt. Dieetcenter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkend, niet aangepast voedingsadvies. De adviezen gezonde voeding zijn geldend voor iedereen, al houden specifieke ziekten of diagnoses aanpassingen van de voeding in. De klant verbindt er zich toe deze specifieke aanpassingen (vanuit zijn/ haar medische achtergrond) op eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dieetcenter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door onaangepaste voeding bij ziekten, aandoeningen, medische diagnose die voedingsaanpassing bevraagt. 

Feedback: Het beantwoorden van vragen en het geven van adviezen wordt verschaft onder de consultatie (losse consultaties) of in de daartoe voorziene feedbackmomenten (bij een traject of cursus) à rato van de opgegeven frequentie en voorwaarden*.  

*Wanneer de klant zich heeft ingeschreven in een traject of cursus (online of offline) wordt de feedback 1x per week gegeven na een mail van de klant in het persoonlijk portaal. In deze mail geeft de klant aan feedback te willen krijgen op de inspanningen van de voorbije week in het kader (en binnen de termijn) van de aangegane verbintenis. 

Vergoeding van de mutualiteit: Het advies van de diëtist is in sommige gevallen gedeeltelijk (!) terugbetaald door de mutualiteit. Dit geldt enkel voor 1 op 1 begeleiding en niet voor cursusprogramma’s. Elke mutualiteit hanteert zijn eigen voorwaarden en terugbetalingsmodaliteiten. Onder geen beding kan de diëtiste hiermee rekening houden of verantwoordelijk worden gesteld. De klant/ patiënt draagt de volledige kostprijs van de aangegane verbintenis. De eventuele tegemoetkoming van zijn/ haar mutualiteit staat los van de betaling aan Dieetcenter. Uiteraard is er de inspanninsgbelofte van Dieetcenter betreft het aanleveren van de benodigde documenten, attesten in het kader van een gedeeltelijke terugbetaling van de mutualiteit, dit na aanvraag door de klant/ patiënt. Voor de info rond terugbetalingsmodaliteiten doet de klant beroep op de eigen mutualiteit. 

 

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING  

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes/ facturen/ aanbod. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

In geen geval wordt de overeenkomst verlengd of opgeschort door redenen allerlei die de klant aandraagt. De geldende termijn voor de samenwerking wordt telkens op de factuur aangegeven onder de vorm van de duurtijd. De aangegane verbintenis wordt steeds volledig voldaan qua prijs. Er is geen mogelijkheid tot afbreken van de verbintenis of gedeeltelijke (terug)betaling.  

Tijdens vakantieperiodes of geplande onderbreking van Dieetcenter wordt vanzelfsprekend de dienst wel verlengd (met dezelfde duur als de vakantie/geplande onderbreking). 

ARTIKEL 6- ANNULATIES VAN AFSPRAKEN 

Afspraken (online of offline) die niet kunnen nagekomen worden dienen te worden geannuleerd 24u op voorhand. Gebeurt de annulatie niet of geen 24u op voorhand, dan wordt de afspraaktijd in rekening gebracht. Annuleren kan per mail naar info@dieetcenter.be of op tel 003216491626. 

 

ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. 

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

ARTIKEL 8 – VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY 

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.  

We verwijzen eveneens naar de GDPR overeenkomst in het (para)medisch kader. Bij een samenwerking of verbintenis gaat de klant/ patiënt uitdrukkelijk akkoord met onderstaande punten: 

  • De klant/ patiënt geeft toestemming voor het registreren en in het bezit zijn van persoonlijke gegevens. Hij/ zij gaat hierbij akkoord dat de persoonsgegevens, metingen, besproken en/of geschreven informatie tijdens een consult of in kader van een traject/ cursus geregistreerd kunnen worden in een cliëntendossier (ECP- bij 1 op 1 begeleiding) en/of persoonlijk portaal. 

  • De klant/ patiënt geeft toestemming aan de diëtist om bloedwaarden en/ of andere relevante informatie op te vragen en in te kijken bij de huisarts of specialist. 

  • Gegevens in kader van een cliëntendossier zullen conform de Federale Commissie van de FOD Volksgezondheid ‘Advies het patiëntendossier’ 30 jaar bewaard worden. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Europese GDPR-wetgeving. Opgelet: het persoonlijk portaal (eigen gegevens) wordt niet voorzien in deze 30 jarige bewaring.  

  • De klant/ patiënt geeft toestemming voor overleg met derden (diëtisten van de praktijk Dieetcenter, huisartsen, paramedische of medische verwijzers, specialisten, e.d.) indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is.  

  • De klant/ patiënt geeft eveneens toestemming voor het versturen van rapportages, verslagen naar de huisarts en/of medische verwijzer(s).  

  • De klant/ patiënt wordt bij deze geïnformeerd over zijn/ haar recht op inzage, correctie, aavulling en/ of vernietiging van zijn/ haar dossier. Alsook het recht op intrekken van de verleende toestemming. Het uitoefenen van rechten kan enkel via schriftelijk en aangetekend schrijven. 

  • De klant/ patiënt verklaart alle noodzakelijke informatie voor een goede behandeling door te geven én steeds naar waarheid te vertellen aan de diëtiste. 

  • De klant/ patiënt verklaart (indien van toepassing gezien de minderjarige leeftijd) dat ouders en/ of voogd mogen op de hoogte gesteld worden van de behandeling. Begeleiding van een minderjarige kan slechts na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van een ouder of inschrijving van het kind door de ouder zelf. 

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW). Wij zijn niet aansprakelijk voor eender welke vorm van resultaatsgeneratie gezien de inspanningen van beide partijen (cliënt en zorgverlener) worden verwacht.  

Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan. 

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website en online acadamie, portaal 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT 

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: ziekte, stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

ARTIKEL 11 – NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID 

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie. 

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

ARTIKEL 12 – BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT 

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd. In dit geval zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd.